Pitanja i odgovori | Studentski parlament Univerziteta Crne Gore
Studentski parlament je studentsko institucialno predstavničko tijelo na Univerzitetu Crne Gore. Djelatnost Studentskog parlamenta Univerziteta Crne Gore je zasnovana na principima jednakih šansi i nediskriminacije po osnovu rase, pola, vjere, političkog ili drugog uvjerenja. Osnivač Studentskog parlamenta je Univerzitet Crne Gore. Datum osnivanja je 31.05.2004 godine.

Sjedište Studentskog parlamenta je u Podgorici, u zgradi Rektorata UCG, Cetinjska 2.

Djelatnost Studentskog parlamenta je:

  • Ostvarivanje i zaštita prava i interesa studenata; pokretanje inicijative za donošenje ili promjenu propisa od interesa za studente
  • Pokretanje inicijative za razmatranje pitanja od interesa za studente na sjednicama Senata i Upravnog odbora
  • Razmatranje pitanja i sprovođenje programa iz oblasti visokog obrazovanja, nauke, kulture i drugih oblasti od značaja za studente
  • Razmatranje pitanja i sprovođenje programa od značaja za socijalno-ekonomski položaj studenata
  • Saradnja sa institucijama, ustanovama i organizacijama od značaja za položaj studenata
  • Obavljanje i drugih poslova u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta Crne Gore.
O članovima i samoj strukturi parlamenta više pogledajte na linku.
Skupština SPUCG bira osam predstavnika SPUCG u Senatu UCG, tri predstavnika u Upravnom odboru UCG, te po jednog predstavnika u Savjetu za visoko obrazovanje, Sudu časti i Odboru za upravljanje sistemom kvaliteta. Studentski parlament ima prava, ako je potrebno, da delegira studentske predstavnike i u druga trajna ili privremena tijela Univerziteta Crne Gore.
Da glasaju na izborima za članove Studentskog parlamenta imaju pravo svi redovni studenti Univerziteta Crne Gore. Da bi mogli glasati studenti su dužni da ponesu sa sobom index i/ili ličnu kartu radi identifikacije. Na tajnim i neposrednim izborima za predstavnika u Studentskom parlamentu glasa se lično na svom fakultetu, akademiji ili višoj školi.
Pravo kandidovanja imaju studenti druge, treće, četvrte, pete i šeste godine studija. Ali, da bi se kandidovao za člana Studentskog parlamenta, kandidat mora da skupi za svoju kandidaturu, kao svoju podršku, potpise 3% studenata od ukupnog broja studenata na svom fakultetu, akademiji ili višoj školi.
Mandat članova SPUCG traje dvije godine. Svaki član Studentskog parlamenta može biti samo još jedanput imenovan.